8zero forth pic
 
 
ston1thm.gif
West Lothian
Preaching Stone

Location is
NS 9934 7281
ston2thm.gif
ston3thm.gif
Some info here
ston4thm.gif